Frelsernavnet – Undring over Guds Under

Maria med Jesusbarnet – Foto: iStockphoto

Det er Gud som bestemmer navnet på barnet og sier til Josef: «Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Matt 1,21.

Før Jesus kom til verden ble han kalt for Sønnen og for Ordet. «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.» (Salme 2, Joh 1,1.) Da Ordet ble kjød og Sønnen steg inn i tiden, ble navnet Jesus.

Navnet har noe med den oppgaven Jesus skulle gjøre: «Han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Dette navnet er over alle navn og det er det eneste som det er frelse i. Grunnen til at navnet Jesus forblir til evig tid, er at Jesus er Sønnen. «Hans navn skal bli til evig tid. Så lenge solen skinner, skal hans navn
skyte friske skudd. De skal velsigne seg ved ham, og alle hedninger skal prise ham salig.» Sal 72,17

Hans navn skal kalles Jesus
det er et frelser navn. Han selv
til evig ære og oss til evig gavn.

Navnet er Under. Profeten Jesaia forteller om Jesus sitt komme, og sier at navnet er Under. «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Råd-
giver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jes 9,6. Hele Jesu liv og gjerning er et under. Det begynner med måten han kommer på. «Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.» Jes 7,14. Jesu fødsel var et under. Jesu ord var et under. Han kunne tale liv i den døde, helbrede den syke og gjøre vann til vin. Han tok bort skylden og
synden. Onde ånder måtte lyde Jesu ord og han er Herre over skaperverket. Vandrende på Genesaretsjøen måtte vinden lyde ham. Jesu død og oppstandelse er et under.

Navnet Under har mange betydninger: mirakel, for stort, for mye, for høyt osv. Navnet er noe mer enn et under. Dette er Jesu kjennetegn. Jesu navnet, hans gjerning og den nåde han gir, har ingen begrens-
ninger. Det er noe mer enn bare høyden og lengden. «For ble vi forlikt med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender, skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt.» Rom 5,10. Jesu kjærlighet er et Under.

Hele Guds frelse er et Under. Ved troen på Jesus er du et Guds barn, eier Guds rettferdighet, helliget og forløsning. Du kalles for Jesu bror og er Guds arving og Kristi medarving. I Kristus er du en ny skapning og i dette navnet kan du stige fram for nådens trone. Har du tatt imot Jesus som din frelser – Guds gave til deg, så har du Underet i deg. Guds Under!

Å for et under at Gud har meg kjær
At han kan elske meg slik som jeg er.
Aldri, nei aldri jeg fatter det her.
Undrenes under det er.

Jesu himmelfart og at han sitter på høyre side ved Majestetens trone i himmelen, er Under. Dette er kraften og underet i våre liv. Jesu innflytelse i verden har ikke noe med det naturlige å gjøre,- han er Under.
Jesu Ord er et under. Bibelen gjør mennesker nye. Det er Ordet som skaper det det nevner. Hele Kosmos ble skap med Ord. Alt ved Israels historie, utgangen fra Egypt, jødenes tilbakekomst til fedrenes land eller gjenopprettelsen av staten Israel, har å gjøre med at Messias er Under! Hans komme til Oljeberget og riket for Israel, – blir et Under!

Det samme blir det når Herren kaller hjem sin menighet, i ett nu, i et øyeblikk, ved den siste basun (1 Kor 15,52). I Advent og julehøytid minnes vi hans komme, men Jesus kommer igjen. Det er et Under.

Jesus bærer sitt navn med rette. Han er Guds Under.
Du finner ikke noen naturlige årsaker til Guds handling, men det er et mirakel at du er frelst. Jesus er Guds gave til deg, det er av kjærlighet (Joh 3,16).
Tar du imot gaven, blir du frelst. Det er Guds Under i ditt liv.

ImF Midthordland ønsker deg en velsignet julehøytid med undring over Guds Under

Skrevet av Kurt Urhaug, Kretsstyreleder